23 กุมภาพันธ์ 2560 สอบราคาจ้างเหมา ๔ โครงการ
23 กุมภาพันธ์ 2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 กุมภาพันธ์ 2560 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 9 โครงการ
23 กุมภาพันธ์ 2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น และชะลอน้ำ จำนวน ๕ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 กุมภาพันธ์ 2560 สอบราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเร์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส้งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล
23 กุมภาพันธ์ 2560 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประมูลราคาซื้อฯ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิะีทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกวดราคาจ้้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ Eoo๒/๒๕๖๐ ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.๓๒๑๓ สายบ้านม่วงฮี - โพนงาม ช่วงคลองชลประทาน บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัวฮี
22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งานย้ายแ่นวท่อออกจากโครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแขวนรอบเมืองอุบลราชธานี กม.0+000 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
22 กุมภาพันธ์ 2560 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลงแอสฟัล์ทติกส์คอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
22 กุมภาพันธ์ 2560 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี